” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!” (ილია)

вторник, 18 августа 2015 г.

დროის განაწილება გაკვეთილზე

დროის განაწილება გაკვეთილზე (ანუ დროის მენეჯმენტი)  მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ეს გახლავთ კლასის მომზადების დონე,  მოსწავლეთა ასაკი, შესასწავლი მასალა და სხვ.  ამ საკითხში პედაგოგს თავისუფლება აქვს მინიჭებული.  თუმცა,  არსებობს გაკვეთილზე დროის მენეჯმენტის სავარაუდო სქემა, რომელშიც  ძირითადად უნდა ჩაეტიოს პედაგოგი.  მან შეიძლება მოახდინოს მხოლოდ 1-2 წუთის ვარირება პერიოდულად,   საჭიროებისამებრ.

კომბინირებული გაკვეთილის  გეგმის სავარაუდო სქემა ასეთია:

1. ორგანიზაციული ნაწილი --------------------------- 2 წთ
2. საშინაო დავალების შემოწმება --------------------- 13  წთ
          ა)  ინდივიდუალური გამოკითხვა -- 8  წთ
          ბ)  საერთო კითხვები კლასს ---------  5  წთ
3. ახალი მასალის გადაცემა ----------------------------  18  წთ
4. ახალი მასალის განმტკიცება ------------------------   7 წთ
5. მოსწავლეთა შეფასება -------------------------------   3 წთ
6. საშინაო დავალების მიცემა ------------------------ 2 წთ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა სულ 45 წთ-ია.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეს არ გახლავთ სტანდარტული განაწილება. მასწავლებელს შეუძლია ცვლილება მოახდინოს  დროის მენეჯმენტში საჭიროებისამებრ.გამოყენებული ლიტ-რა: ისტორიის სწავლების მეთოდიკა. თბილისი 1999 წ. 
ავტორები:  სერგო  ვარდოსანიძე, ზოია  ჩიმაკაძე, ელგა  ცქიტიშვილი. 


ყველაზე მარტივად და გასაგებად, თანამედროვე გაკვეთილი სამ ნაწილად იყოფა (ე.წ. სამფაზიანი მოდელი):

1. პროვოცირების ფაზა
2. სიღრმისეული წვდომის ფაზა
3. რეფლექსია

პირველ ფაზაში (ე.წ. პროვოცირების ფაზა) შედის
1. ორგანიზაციული ნაწილი --------------------------- 2 წთ
2. საშინაო დავალების შემოწმება --------------------- 13  წთ

მეორე ფაზაში (ე.წ.სიღრმისეული წვდომის ფაზა) შედის
3. ახალი მასალის გადაცემა ----------------------------  18  წთ
(აქ ცენტრში დგას მოსწავლე, მასწავლებელი მხოლოდ მისი დამხმარე  ფასილიტატორია)

მესამე ფაზაში (ე.წ. რეფლექსია) შედის
4. ახალი მასალის განმტკიცება ------------------------   7 წთ


5. მოსწავლეთა შეფასება -------------------------------   3 წთ
6. საშინაო დავალების მიცემა ------------------------ 2 წთ
Отправить комментарий